این دانشکده به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز رشته های اقتصاد، حسابداری و امور مالی، اقتصاد اجتماعی و حقوق کار در سال 1349 به نام مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی به صورت یک مؤسسه غیر انتفاعی در محل هتل بزرگ بابلسر تأسیس شد و در سال 1345 به صورت یک مؤسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم فرهنگ و آموزش عالی درآمد و بعد از تأسیس دانشگاه مازندران به عنوان یکی از دانشکده های تابعه آن قرار گرفت. پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی مجدد دانشگاه ها این واحد آموزشی با نام دانشکده اقتصاد و از سال 1384 با نام دانشکده علوم اقتصادی و اداری به فعالیت خود همچنان ادامه می‌دهد. براساس اطلاعات مورخ 27/07/1393، این دانشکده با دارا بودن 2391 دانشجو، شامل 1814 نفر در مقطع کارشناسی رشته های اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری، حسابداری، مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی؛ 444 نفر در مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم اقتصادی، اقتصاد انرژی، مدیریت بازرگانی (گرایشهای مدیریت تحول، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی)، حسابداری ، مدیریت صنعتی و مدیریت اجرایی و 133 نفر در مقطع دکتری رشته های علوم اقتصادی، مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)، مدیریت سیاستگذاری علم و فناوری و حسابداری یکی از بزرگترین دانشکده های دانشگاه مازندران می باشد. دانشکده علوم اقتصادی و اداری در حال حاضر 35 عضو هیأت علمی دارد.