این دانشکده به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز رشته های اقتصاد، حسابداری و امور مالی، اقتصاد اجتماعی و حقوق کار در سال 1349 به نام مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی به صورت یک مؤسسه غیر انتفاعی در محل هتل بزرگ بابلسر تأسیس شد و در سال 1345 به صورت یک مؤسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم فرهنگ و آموزش عالی درآمد و بعد از تأسیس دانشگاه مازندران به عنوان یکی از دانشکده های تابعه آن قرار گرفت. پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی مجدد دانشگاه ها این واحد آموزشی با نام دانشکده اقتصاد و از سال 1384 با نام دانشکده علوم اقتصادی و اداری به فعالیت خود همچنان ادامه می دهد. براساس اطلاعات مورخ 11/8/1392، این دانشکده با دارا بودن 2411 دانشجو، شامل 2037 نفر در مقطع کارشناسی رشته های اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری، حسابداری، مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی؛ 276 نفر در مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم اقتصادی، مدیریت بازرگانی، حسابداری ، مدیریت صنعتی و مدیریت اجرایی و 110 نفر در مقطع دکتری رشته های علوم اقتصادی و حسابداری یکی از بزرگترین دانشکده های دانشگاه مازندران می باشد. دانشکده علوم اقتصادی و اداری در حال حاضر 33 عضو هیأت علمی دارد.