ریاست دانشکده

پرفسور زهرا (میلا) علمی

تلفن تماس: 35302501
35342705


فکس : 35302502

 


دکترای تخصصی علوم اقتصادی ، دانشگاه تهران ، ایران (۱۳۷۴ - ۱۳۸۱)

 

1 - Zahra Mila Elmi, Leila Mohammadi (2021) Employment and the Nonlinear Relationship of Household Income on Divorce in Iran Using the Quasi-Panel Data Logit Model International Journal of the Humanities: 2; 44-57


۲
Kheizaran Roostaei Shalmani, Zahra Mila Elmi, Teodosio Perez Amaral Teodosio Perez Amaral (2020) Nonlinear Relationship between Labor Demand Elasticities and Firm Size in Iran iranian economic review: 24; 1049-1078
۳
عاطفه صالحی فریدونی، زهرا میلا علمی، یوسف عیسی زاده روشن (۱۳۹۹) اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی در منطقه ی MENA پژوهشنامه اقتصاد کلان: شماره ۲۹; ۲۳۱-۲۵۹
۴
زهرا میلا علمی، لیلا محمدی (۱۳۹۹) عوامل موثر بر احتمال طلاق در ایران با استفاده از روش داده های شبه تابلویی زن و جامعه: ۴۱; ۱۲۹-۱۵۰
۵
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (۱۳۹۸) اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها جستارهای اقتصادی ایران: ۳۲; ۲۶۹-۲۹۶
۶
کمال غضنفری اقدم، زهرا میلا علمی (۱۳۹۸) عوامل مؤثر برشکل‏ گیری طبقات فقیر در ایران (رویکرد داده های شبه تابلویی) سیاست گذاری اقتصادی: ۲۱; ۲۵-۵۳
۷
خیزران روستایی شلمانی، زهرا میلا علمی (۱۳۹۸) تخمین کشش تقاضای نیروی کار در کارگاه های صنعتی ایران با رویکرد پانل پروبیت کسری پژوهشنامه بازرگانی: ۹۱; ۱-۳۰
۸
خیزران روستایی شلمانی، زهرا میلا علمی، حسن طایی (۱۳۹۸) سهم درآمدی و کشش های تقاضای نیروی کار صنایع ایران با تأکید بر رشد اقتصادی پژوهشنامه اقتصاد کلان: دوره ۱۴، شماره ۲۷; ۲۲۵-۲۵۲
۹
شهریار زروکی، زهرا میلا علمی، آرمان یوسفی بارفروشی (۱۳۹۸) تحلیل اثر نامتقارن نرخ ارز بر اشتغال در ایران با تأکید بر بخش های اقتصادی پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: جلد ۲۷ شماره ۹۰; ۲۷۷-۳۱۲
۱۰
زهرا کریمی موغاری، مهرداد مقصودلو، زهرا میلا علمی (۱۳۹۷) اثر نابرابری آموزشی بر اشتغال استان های ایران پژوهش ‏های اقتصادی ایران: ۲۳، شماره ۷۶; ۸۵-۱۰۶
۱۱
۱۲
امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (۱۳۹۷) رهیافت اقتصادی در شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: ۷(۲۶); ۱-۲۷
۱۳
سعید راسخی، میلاد شهرازی ، زهرا میلا علمی (۱۳۹۷) برآورد حباب قیمتی در بازار ارز ایران با استفاده از الگوی فضای حالت غیرخطی: کاربردی از فیلترکالمن نقطه سیگما (SPKF) اقتصاد پولی مالی: ۲۵; ۳۳-۵۰
۱۴
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (۱۳۹۶) علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده مطالعات و سیاستهای اقتصادی: ۱۳(۲); ۱۰۱-۱۲۶
۱۵
omid ranjbar, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, Chien-Chiang lee (2018) A New Unit Root Test against Asymmetric ESTAR Nonlinearity with Smooth Breaks iranian economic review: 22(1); 51-62
۱۶
مهدی زاهد غروی، سعید کریمی پتانلار، زهرا میلا علمی، محمد تقی گیلک حکیم آبادی (۱۳۹۶) اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری مدلسازی اقتصاد سنجی: ۸; ۱-۲۶
۱۷
زهرا میلا علمی، طاهره نیک بین، مانی مؤتمنی (۱۳۹۶) بازدهی آموزش در ایران: کاربردی از کوهورت سنی و روش داده‏ های شبه ‏پانلی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: ۲۲; ۱۴۵-۱۷۰
۱۸
omid ranjbar, Tsangyao chang, Chien-Chiang lee, Zahra Mila Elmi (2017) Catching-up process in the transition countries Economic Change and Restructuring: 50; 2-31
۱۹
mohsen bahmani-oskooee, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, abera gelan, omid ranjbar (2017) Non-linear quantile unit root test and PPP: more evidence from Africa APPLIED ECONOMICS LETTERS: 24; 1-7
۲۰
mohsen bahmani-oskooee, Tsangyao chang, Zahra Mila Elmi, omid ranjbar (2017) Re-testing Prebisch–Singer hypothesis: new evidence using Fourier quantile unit root test APPLIED ECONOMICS: 49; 1-14
۲۱
سعید راسخی، زهرا میلا علمی، میلاد شهرازی (۱۳۹۶) آزمون حباب‏های چندگانه در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون‏‎‏های ریشه واحد RTADF تحقیقات مدل سازی اقتصادی: ۷; ۷-۲۹
۲۲
امیر حبیب دوست، زهرا میلا علمی (۱۳۹۶) شبکه های اجتماعی و نقش آن در اقتصاد برنامه ریزی و بودجه: سال ۲۲ شماره ۱; ۱۰۳-۱۴۱
۲۳
َAhmad Jafari Samimi, Naser Khiabani, Zahra Mila Elmi, Narges Akbarpour roshan (2017) The Impact of Fiscal Policy on Macroeconomic Variables: New Evidence from a DSGE Model international journal of business and development studies: 9(2); 29-54
۲۴
سعید راسخی، میلاد شهرازی، زهرا میلا علمی (۱۳۹۵) تعیین دوره‎های حباب قیمتی: یک مطالعه موردی برای بازار بورس اوراق بهادار تهران اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق): ۱۳; ۲۵-۵۵
۲۵
عباس امینی، زهرا میلا علمی (۱۳۹۵) مقایسه و ارزیابی رویکردها در زمینة نفرین منابع طبیعی بررسی مسائل اقتصاد ایران: ۳; ۱-۴۴
۲۶
زهرا میلا علمی، محبوبه قربانی (۱۳۹۵) اثر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مطالعات توسعه اجتماعی ایران: ۸(۴); ۷۱-۸۲
۲۷
Esmaiel Abounoori, Zahra Mila Elmi, younes nademi (2016) Forecasting Tehran stock exchange volatility; Markov switching GARCH approach Physica A: Statistical Mechanics and its Applications Editorial Board: 445; 264–282
۲۸
omid ranjbar, تسانگ یائو چانگ, Chien-Chiang lee, Zahra Mila Elmi (2016) Reopening the Convergence Debate when Sharp Breaks and Smooth Shifts Wed, 1870-2010 iranian economic review: 20; 356-377
۲۹
Saeed Rasekhi, Zahra Mila Elmi, Milad Shahrazi (2016) Price Bubbles Spillover among Asset Markets: Evidence from Iran iranian economic review: 20; 501-523
۳۰
omid ranjbar, Zahra Mila Elmi (2015) Analyzing the effect of financial development and trade openness on income convergence economic bulletin: 35; 2595-2600
۳۱
یونس نادمی، اسماعیل ابونوری، زهرا میلا علمی (۱۳۹۳) ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار سهام تهران: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار: ۲۸; ۲۷-۴۰
۳۲
خیزران روستایی شلمانی، زهرا میلا علمی، زینب غلامی (۱۳۹۳) توسعه مالی و اشتغال زنان در ایران فصلنامه مهارت آموزی: ۳(۱۰); ۵۳-۷۶
۳۳
آتنا نیک پی طبری، زهرا میلا علمی (۱۳۹۳) اثر تبعیض جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی: ۲(۲); ۹۵-۱۲۰
۳۴
زهرا میلا علمی، اسماعیل ابونوری، سعید راسخی، محمد مهدی شهرازی (۱۳۹۳) اثر شکستهای ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران مدلسازی اقتصادی: ۲۶; ۵۷-۷۳
۳۵
زهرا میلا علمی، خیزران روستایی شلمانی (۱۳۹۳) اثر آموزش بر مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال‏ آفریقا پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: ۴(۱۴); ۱۱-۲۸
۳۶
زهرا میلا علمی، خیزران روستایی شلمانی (۱۳۹۳) اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: (۴)۱۴; ۱۱-۲۸
۳۷
علی صیاد زاده، زهرا میلا علمی (۱۳۹۲) تبیین رابطه فساد و سرمایه اجتماعی در الگوهای رشد رفاه اجتماعی: ۱۳(۵۰); ۷-۳۵
۳۸
Mohammad Mahdi Shahrazi, Zahra Mila Elmi, Esmaiel Abounoori, Saeed Rasekhi (2014) The Influence of Structural Changes in Volatility on Shock Transmission and Volatility Spillover among Iranian Gold and Foreign Exchange Markets iranian economic review: 18; 73-86
۳۹
Esmaiel Abounoori, Zahra Mila Elmi, younes nademi (2014) Modeling Tehran Stock Exchange Volatility; GARCH Approach Journal of Applied Science and Agriculture: 9; 566-571
۴۰
۴۱
امید رنجبر، زهرا میلا علمی (۱۳۹۲) پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران مطالعات و سیاستهای اقتصادی: ۱۹(۹); ۱۴۷-۱۶۲
۴۲
omid ranjbar, Zahra Mila Elmi (2013) Which Countries are Catching up? New Evidences Using Flexible Fourier Stationary Test iranian economic review: 35; 53-80
۴۳
زهرا میلا علمی، فایزه آریانی (۱۳۹۲) اثر توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران پژوهشنامه بازرگانی: ۶۹; ۱۳۳-۱۵۸
۴۴
سعید راسخی، زهرا میلا علمی، سامان قادری (۱۳۹۲) اندازه گیری هزینه ی تعدیل؛ مطالعه ای موردی برای بازار کار صنعتی ایران پژوهشنامه اقتصاد کلان: ۱۶; ۵۳-۷۸
۴۵
Zahra Mila Elmi, omid ranjbar (2013) Nonlinear adjustment to the mean reversion of consumption–income ratio ECONOMIC MODELLING: 35; 477-480
۴۶
Arash Hadizadeh, َAhmad Jafari Samimi, Zahra Mila Elmi (2013) An Estimation of Seasonal GDP Gap in Iran: Application of Adaptive Least Squares Method iranian economic review: 17; 157-177
۴۷
۴۸
زهرا میلا علمی، محمد علی احسانی، داود جاوید نیا (۱۳۹۲) تأثیر صنایع کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی استانهای ایران در دوره ی ۱۳۸۵ -۱۳۸۳ پژوهشنامه اقتصاد کلان: ۱۵; ۱۳-۳۴
۴۹
Zahra Mila Elmi, Samaneh Ebrahimpour (2013) The Effect of Socio-Economic Factors on Poverty in Iranian Urban Households in 2010: A Gender Perspective Journal of Poverty Alleviation and International Development,: 4(1); 25-38
۵۰
Esmaiel Abounoori, Zahra Mila Elmi, younes nademi (2013) Has Tehran Stock Market Calmed Down After Global Financial Crisis? Markov Switching GARCH Approach Iranian journal of Economics Studies: 2; 23-48
۵۱
زهرا میلا علمی، فهیمه علی تبار (۱۳۹۱) اثر آموزش و بعد خانوار بر احتمال خروج از فقر در مناطق شهری ایران در دو سال‏ ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ رفاه اجتماعی: ۱۲(۴۶); ۹۳-۱۵۹
۵۲
زهرا میلا علمی، امید رنجبر (۱۳۹۱) اثرات تجارت بر رشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تأکیدی بر ایران تحقیقات اقتصادی: ۴۷(۴); ۹۷-۱۱۵
۵۳
Zahra Mila Elmi, Somaye Sadeghi (2012) Health Care Expenditures and Economic Growth in Developing Countries: Panel Co-Integration and Causality Middle East Journal of Scientific Research: 12; 88-91
۵۴
احمد جعفری صمیمی، زهرا میلا علمی، آرش هادی زاده (۱۳۹۱) کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی برای برآورد شکاف تولید در ایران مطالعات اقتصادی کاربردی ایران: ۲; ۱-۲۶
۵۵
Zahra Mila Elmi, omid ranjbar (2012) Which OIC countries are catching up? Time Series Evidences with Multiple Structural Breaks Iranian journal of Economics Studies: 1(1); 13-28
۵۶
احمد جعفری صمیمی، زهرا میلا علمی، علی صیاد زاده (۱۳۹۰) فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل های رشد پژوهشنامه بازرگانی: ۶۱; ۱۱۳-۱۳۴
۵۷
۵۸
Zahra Mila Elmi, Mahboobeh Jahadi (2011) Oil Price Shocks and Economic Growth: Evidence from OPEC and OECD Australian Journal of Basic and Applied Sciences (نامعتبر از اسفند 91): 5; 627-635
۵۹
محبوبه جهادی، زهرا میلا علمی (۱۳۹۰) تکانه های قیمت نفت و رشد اقتصادی «شواهدی از کشورهای عضو اوپک» پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی: ۲; ۱۱-۴۰
۶۰
Zahra Mila Elmi, faezeh ariani (2011) Financial Development And The Distribution Of Income In MENA iranian economic review: 15(28); 1-11
۶۱
امید رنجبر، زهرا میلا علمی (۱۳۸۹) شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با کمک آزمون ‏های ریشه واحد با شکست ‏های ساختاری درون زا پژوهش ها و سیاست های اقتصادی: ۷; ۹۱-۱۱۰
۶۲
۶۳
Zahra Mila Elmi, faezeh ariani (2010) Governance and Financial Development in MENA region Australian Journal of Basic and Applied Sciences (نامعتبر از اسفند 91): 4; 6021-6024
۶۴
omid ranjbar, Zahra Mila Elmi (2010) accelerating and growth effect of trade openness across OIC countries Journal of Economic Cooperation and Development: 31; 49-64