معاونت پژوهشی

دکتر وحید تقی نژاد عمران

معاون پشتیبانی، پژوهش و فناوری، فرهنگی دانشکده

تلفن تماس: 35302510 011

نشانی رایانامه:            omran@umz.ac.ir       -      vtomran@gmail.com                          

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه مازندران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1350 در آمل

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1373

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مازندران، 1375

دکتری: اقتصاد پولی و اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه مازندران، 1383


نشانی پستی: مازندران، بابلسر، خیابان شهید بهشتی، میدان بوعلی سینا، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه اقتصاد نظری.