کارشناسی ارشد

مصوبات و آیین نامه ها:

     - اصلاحیه شیوه نامه‌ی اجرایی آیین نامه دوره‌ی کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزشی -پژوهشی (ویژه‌ی ورودی های 97 و بعد از آن)

       - شيوه نامه ي اجرايي آيين نامه دوره ي كارشناسي ارشد ناپيوسته آموزشي -پژوهشي (ويژه ي ورودي هاي 97 و بعداز آن)

      - آيين نامه ي آموزشي دوره ي كارشناسي ارشد ناپيوسته (ويژه ورودي هاي 97 و بعد ازآن)

        - شيوه نامه‌ي اجرايي آيين نامه‌ي دوره‌ي کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزشي- پژوهشي دانشگاه مازندران 

 
      -  آیین نامه ی آموزشی دوره ی کارشناسی ارشد ناپیوسته (جدید)    (ویژه ی ورودی های 94 و بعد از آن)

     - آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد  (برای ورودی های 91 و بعد از آن)

 
- پیوست 1)    برگ ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد (pdf)(word)
- پیوست 2)  
 فرم درخواست دفاع از پایان نامه ارشد (pdf)-(word)
- پیوست 3)     صورتجلسه دفاع پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد  (pdf)-(word)

آیین نامه نگارش پایان نامه های ارشد ودکتری 

     - طرح پیشنهادی پایان نامه دوره‌های کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی(شامل دانشکده های علوم انسانی، علوم اقتصادی و اداری، تربیت بدنی و علوم ورزشی، حقوق و علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی ،هنر ومعماری)

    - طرح پیشنهادی پایان نامه دوره‌های کارشناسی ارشد رشته های غیر علوم انسانی (شامل دانشکده های علوم پایه، شیمی، علوم ریاضی، فنی و مهندسی، دامپزشکی)

       - دستورالعمل جهت نوشتن منابع و ماخذ مربوط به ضمائم طرح پیشنهادی پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد