استعداد درخشان

 

- دستورالعمل اجرايي شماره 9186/س مورخ 97/02/25 آيين نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان دوره های تحصیلی دکتری وکارشناسی ارشد 

-دستورالعمل اجرایی شماره 4889/س مورخ 94/2/1 آیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان دوره های تحصیلی دکتری وکارشناسی ارشد 

کارشناسی ارشد:

  - مصوبه جدید جلسه 62 مورخ 1395/3/10  شورای هدایت استعدادهای درخشان

-ابلاغیه شماره 96474/21 مورخ 94/5/24  مربوط به آیین نامه های پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره های تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد

اصلاحیه مربوط به آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی کارشناسی ارشد به شماره ی 21/114374 مورخ 93/6/3

- آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی کارشناسی ارشد  به شماره ی 21/77948 مورخ 93/5/5

دکتری:

 -  نامه شماره 2/21/34360  مورخ 1395/02/25 مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی، کسب حداقل 60 امتیاز جداول ارزشیابی متقاضیان حائز شرایط

- اصلاحیه ی مربوط آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره ی تحصیلی دکتری به شماره ی 21/237200 مورخ 93/12/16

- آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداهای درخشان در دوره ی تحصیلی دکتری به شماره ی 21/67272 مورخ 93/4/18