ساختار سازمانی

رییس دانشکده

 

معاون آموزشی و دانشجویی

 

رییس اداره عمومی

 

معاون پژوهشی و فرهنگی