اعضای هیات علمی پیشین

اعضای هیات علمی بازنشسته

آقای دکتر ابوالقاسم اثنی عشری

آقای سید فضل ریاضی

آقای دکتر مظفر قنبرزاده

آقای دکتر اسمعیل ابونوری

آقای دکتر خسرو پیرایی

گروه آموزشی اقتصاد

 

آقای محمدعلی اسماعیلی دوکی

آقای دکتر علی اکبر عزیزپور شوبی

آقای دکتر مهرداد مدهوشی

گروه آموزشی مدیریت

 

آقای دکتر رضا قاسمی مرزبان

آقای دکتر احمد احمدپور کاسگری

گروه آموزشی حسابداری