کارشناسان پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی 

حوزه خدمت

پست سازمانی

شماره تماس

1

جواد جوادی

معاونت پژوهشی

کارشناس پژوهشی و پژوهشکده

01135302548

2

رقیه کاظمیان

معاونت پژوهشی

کارشناس پژوهشی و کمیته ترفیع

01135302543