کارکنان دانشکده

ردیف

نام و نام خانوادگی 

حوزه خدمت

پست سازمانی

شماره تماس 

1

شهرام پورداد

اداری- مالی

رییس اداره عمومی

01135302515

 2

سید ابراهیم جلیلیان

اداری- مالی

دبیرخانه، امین اموال

01135302547

 3

جواد جوادی

معاونت پژوهشی

کارشناس پژوهشی و پژوهشنامه

01135302548

4

صفرعلی گلی پور

اداری- مالی

خدمات

01135302517

احمد حسن پور

معاونت آموزشی

کارشناس آموزش رشته حسابداری

01135302522

6

نرجس خستو

اداری- مالی

خدمات

01135302547

7

احمد شیرافکن

معاونت آموزشی

کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری

01135302540

پرویز شفیع زاده

معاونت آموزشی

کارشناس آموزش رشته اقتصاد

01135302522

9

محسن غلامی

اداری- مالی

خدمات

01135302501

10

رقیه کاظمیان

معاونت پژوهشی

کارشناس پژوهش و کمیته ترفیع

01135302543

11

مریم کریم پور

معاونت آموزشی

کارشناس تحصیلات تکمیلی مقطع کارشناسی ارشد

01135302540

12

لیلا نجف پور

اداری- مالی

مسئول دفتر حوزه ریاست، کارشناس امور دانشجویی و گروه های آموزشی

01135302501