گروه علوم اقتصادی

 
ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1
مرتبه علمی: دانشیار
m.ehsani@umz.ac.ir

35302557
2

 

مرتبه علمی: دانشیار
pourfaraj@yahoo.com
35302553
3
مرتبه علمی: دانشیار
omran@umz.ac.ir
35302554
4پروفسور احمد جعفری صمیمی
مرتبه علمی: استاد

jafarisa@umz.ac.ir


35302552
5

دکتر نورالدین شریفی
مرتبه علمی: دانشیار

nsharify@umz.ac.ir

35302558
6دکتر زهرا کریمی موغاری
مرتبه علمی: دانشیار

zakarimi@umz.ac.ir

35302555
7دکتر مجید آقایی
مرتبه علمی: دانشیار

m.aghaei@umz.ac.ir

35302575

8

دکتر امیرمنصور طهرانچیان
مرتبه علمی: استاد

 m.tehranchian@umz.ac. ir


35302563
9

دکتر سعید کریمی پتانلار
مرتبه علمی: دانشیار

 s.karimi@umz.ac.ir

35302560
10

دکتر محمدتقی گیلک حکیم آبادی
مرتبه علمی: دانشیار

mgilak@umz.ac.ir

35302561
11

دکتر هدی زبیری
مرتبه علمی: استادیار

hoda.zobeiri@gmail.com

-
12

دکتر یوسف عیسی زاده روشن
مرتبه علمی: استادیار

y.eisazadeh@umz.ac.ir

35302513
13

دکتر مهدیه رضاقلی زاده
مرتبه علمی: استادیار

m.gholizadeh@umz.ac.ir

-
14

مدیر گروه

دکتر محمد عبدی سید کلایی
مرتبه علمی: استادیار 

m.abdi.sk@umz.ac.ir


 

  -