گروه حسابداری

ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1 مدیر گروه
 پروفسور اسفندیار ملکیان
مرتبه علمی: استاد
35302593
2 دکتر یحیی کامیابی
مرتبه علمی: دانشیار
35302592
3 دکتر حسین فخاری
مرتبه علمی: دانشیار
35302595
4 دکتر قدرت اله برزگر
مرتبه علمی: استادیار
35302594
5 دکتر عیسی اکبری نفت چالی
مرتبه علمی:استادیار
35302591
 6 بهرام محسنی ملکی 
مرتبه علمی: استادیار  
   -