گروه مدیریت بازرگانی

ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1 پرفسور محمود یحیی زاده فر
مرتبه علمی: استاد
35302506
2
دکتر میثم شیرخدایی
مرتبه علمی: دانشیار
35302584
3

دکتر ابوالحسن حسینی
مرتبه علمی:دانشیار

35302572
4 دکتر محمدرضا طبیبی
مرتبه علمی: استادیار
35302574
5

مدیر گروه

دکتر محسن علیزاده ثانی
مرتبه علمی: استادیار

35302582