گروه مدیریت اجرایی

ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1 مدیر گروه
دکتر موقر مرتضی
مرتبه علمی: استادیار
35302532
2 دکتر محمد صفری
مرتبه علمی: استادیار
-
3 دکتر بهاره عابدین
مرتبه علمی: استادیار
-