گروه اقتصاد انرژی

 

 
ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1
مدیر گروه
پروفسور سعید راسخی
مرتبه علمی: استاد
35302562
2 دکتر شهریار زروکی
مرتبه علمی: دانشیار
35302516
3


دکتر مانی مؤتمنی

مرتبه علمی: دانشیار

35302559
4 پروفسور زهرا (میلا) علمی
مرتبه علمی: استاد
35302556
5 دکتر یوسف محنت فر
مرتبه علمی: دانشیار
35302551