سرفصل دروس

سر فصل دروس مقطع دکتری

 

   دانلود : سرفصل_دروس_رشته_مدیریت_صنعتی_-_تولید_وعملیات.pdf           حجم فایل 2761 KB
   دانلود : سرفصل_دروس_رشته_مدیریت_بازرگانی-_بازاریابی.pdf           حجم فایل 725 KB
   دانلود : سرفصل_دروس_رشته_سیاستگذاری_علم_وفناوری.pdf           حجم فایل 1052 KB
   دانلود : سرفصل_رشته_علوم_اقتصادی_.pdf           حجم فایل 13045 KB
   دانلود : سرفصل_دروس_رشته_حسابداری.pdf           حجم فایل 5399 KB