گروه اقتصاد انرژی

مقطع

عنوان رشته -گرایش

مدیریت گروه

 

مدیر گروه

شماره تماس

پست الکترونیک

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی- اقتصاد انرژی

 دکتر سعید راسخی

  ۰۱۱۳۵۳۰۲۵۶۲

srasekhi@umz . ac.ir