گروه اقتصاد نظری

 

 مقطع

 

عنوان رشته -گرایش

مدیریت گروه 

مدیر گروه

شماره تماس

پست الکترونیک

کارشناسی

علوم اقتصادی

 

 

 

 

 

دکترمحمد عبدی

سید کلایی

 

 

 

 

 

01135302533

 

 

 

 

 

m.abdi.sk@umz.ac.ir 

 

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی

علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

علوم اقتصادی- بانکداری اسلامی

علوم اقتصادی- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

علوم اقتصادی-برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

 

دکتری

علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی

علوم اقتصادی- اقتصاد بخش عمومی

علوم اقتصادی- اقتصاد بیمه

علوم اقتصادی- اقتصاد بین الملل

علوم اقتصادی- اقتصاد پولی

علوم اقتصادی- اقتصاد ریاضی

علوم اقتصادی- اقتصاد سنجی

علوم اقتصادی- اقتصاد شهری و منطقه ای

علوم اقتصادی- اقتصاد مالی

علوم اقتصادی- اقتصاد منابع

علوم اقتصادی- اقتصاد نهادگرا

علوم  اقتصادی-توسعه اقتصادی