گروه حسابداری

مقطع

عنوان رشته -گرایش

مدیریت گروه

مدیر گروه

شماره تماس

پست الکترونیک

کارشناسی

حسابداری

 دکترقدرت اله برزگر

01135302592

gh_barzegar@umz.ac.ir

کارشناسی ارشد

حسابداری

دکتری

حسابداری