گروه مدیریت اجرایی

 

مقطع

عنوان رشته -گرایش

مدیریت گروه

مدیر گروه

شماره تماس

پست الکترونیک

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی- مدیریت تحول

مدیریت منابع انسانی اسلامی

مدیریت کسب و کار (MBA)- استراتژی

مدیریت کسب و کار (MBA)-مدیریت مالی

 

 دکتر بهاره عابدین

 ۰۱۱۳۵۳۰۲۵01

B.abedin@umz.ac.ir