گروه مدیریت بازرگانی

مقطع

عنوان رشته -گرایش

مدیریت گروه

مدیر گروه

شماره تماس

پست الکترونیک

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

دکترمحسن علیزاده ثانی

01135302582

alizadehsani@umz.ac.ir

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی

مدیریت بازرگانی- مدیریت بازرگانی بین الملل

دکتری

مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی