گروه مدیریت صنعتی

مقطع

عنوان رشته -گرایش

مدیریت گروه

مدیر گروه

شماره تماس

پست الکترونیک

کارشناسی

مدیریت صنعتی

دکترمحمد ولی پور خطیر

01135302581

 valipourkhatir@umz.ac.ir

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی تولید و عملیات

مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات

مدیریت صنعتی- کارآفرینی- فناوری

مدیریت صنعتی- کارآفرینی-کسب و کار جدید

دکتری

مدیریت صنعتی- سیاست گذاری علم و فناوری

مدیریت صنعتی- تولید و عملیات