کارشناسان اداره خدمات آموزشی و دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی 

حوزه خدمت

پست سازمانی

شماره تماس

 1

 احمد حسن پور

 معاونت آموزشی

 کارشناس آموزش رشته حسابداری

 01135302522

 2

 احمد شیرافکن

 معاونت آموزشی

 کارشناس تحصیلات تکمیلی و دکتری

 01135302540

 3

 پرویز شفیع زاده

  معاونت آموزشی

  کارشناس آموزش رشته اقتصاد

 01135302522  

 4

 مریم کریم پور

  معاونت آموزشی

 کارشناس تحصیلات تکمیلی- مقطع کارشناسی ارشد

 01135302540