حوزه اداری و مالی

 

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر
1 محمدرضا صنعت پور مدیر امور عمومی
تلفن تماس: 35302515
2 خانم لیلا نجف پور مسئول دفترحوزه ریاست ، کارشناس امور دانشجویی و گروه های آموزشی
تلفن تماس: 35302501
تلفن تماس: 35302531
    3             سید ابراهیم جلیلیان           دبیرخانه ، امین اموال                  
      تلفن تماس: 35302547
   4 بنیامین داداشی شیرافکن  

 

   کارشناس دانشکده اقتصاد

      تلفن : 35302501

 

 
 
خدمات
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر
1 صفرعلی گلی پور مسئول تشکیل کلاس
تلفن تماس: 35302517
2 محسن غلامی ساختمان اداری
تلفن تماس: 35302501

3 نرجس خستو ساختمان اساتید
تلفن تماس: 35302547