پژوهشنامه

 
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر
1 دکتر جواد جوادی

کارشناس پژوهشی و  پژوهشنامه
ایمیل:

j.javady@umz.ac.ir

تلفن : 35302548