اخذ مجوز برای انتشار نشریه

راهنمای الکترونیکی درخواست مجوز برای انتشار نشریه علمی
1. موضوع تاسیس یک مجله علمی ابتدا در یک گروه آموزشی و سپس در شوراي پژوهشی دانشکده مطرح می شود.
2. در صورت تایید شوراي پژوهشی دانشکده، معاون پژوهشی دانشکده، اساسنامه مجله درخواستی (که شامل بیوگرافی مجله، ضرورت چاپ و اهداف آن و ... است و باید نام تخصصي مجله و اسامي مدير مسئول، سردبير و مدير داخلي بايد مشخص شده باشد) به انضمام صورتجلسه را به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می کند.
3. پیشنهاد تاسیس مجله علمی در شوراي انتشارات دانشگاه بررسی و در صورت تصویب یا عدم تصویب با ذکر دلایل به دانشکده ارسال می گردد.

تذكر :
· در صورت تصویب شوراي انتشارات، مسئولین مجله مراحل بعدي را براي تاسیس و انتشار مجله طی می کنند.
· در صورتی که تصویب تاسیس مجله منوط به تغییرات خاصی باشد مسئولین مجله پس از انجام آن تغییرات، مراحل 2و 3 را مجددا طی می کنند.
· در صورت عدم تصویب شوراي انتشارات، مسئولین مجله می توانند مراحل 1 تا 3 را مجددا طی نمایند.
4. پيگيري مدير مسئول مجله براي دريافت مجوزهاي قانوني از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگي اداره انتشارات دانشگاه
5. ثبت مجله در سامانه مجلات علمي-پژوهشي دانشگاه (درخواست از طرف مدیر مسئول به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می شود.)
6. دريافت مقاله و چاپ دو شماره مطابق قوانين وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
7. ارسال مجله به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از چاپ دو شماره براي ارزيابي و دريافت مجوز علمي-پژوهشي
آيين نامه ها و فرمهاي لازم
- آيين نامه نشریه های علمی دانشگاه مازندران
- آيين نامه دريافت مجوز نشريات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
- آيين نامه دريافت مجوز درجه علمي-پژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

فايلهاي مربوط به اخذ مجوز درجه علمي - پژوهشي از وزارت علوم
- فرم پرسشنامه مدير مسئول
- فرم پرسشنامه سردبير
- فرم پرسشنامه هيات تحريريه

تذكر:
-درخواست مجوز نشريه به صورت الكترونيك و با ثبت نام در وب سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شود.
- درخواست ارزيابي نشريه براي كسب درجه علمي- پژوهشي به صورت الكترونيك با ثبت نام در وب سايت نشريات وزارت علوم انجام مي شود.