فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر

لیست مجلات ISI معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2014
فهرست نشريات ايراني موجود در ISI JCR با ضريب تاثیر

مجلات Scopus

فهرست نشریات SCOPUS سال 2017
(2013)SCOPUS فهرست نشریات 
(2014)SCOPUS فهرست نشریات

مجلات ISC

لینک سایت مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی- معاونت پژوهشی و فناوری وزارت عتف
لینک نشریات علمی پژوهشی نمایه شده در ISC
ضریب تاثیر نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (IF-ISC)- 1391
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 1391- بخش دوم
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 1391- بخش سوم
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 1391- بخش چهارم
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 1391- بخش پنجم

مجلات علمی

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

فهرست نشریات علمی - پژوهشی و ترویجی دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اردیبهشت 97
لیست مجلات علمی - پژوهشی و ترویجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – آبان 94
لیست مجلات علمی - پژوهشی و ترویجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – تیر 94
لیست مجلات علمی - پژوهشی و ترویجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – 93

ضریب تاثیر متوسط مجلات(MIF)


ضریب تاثیر متوسط مجلات علمی هر گرایش علمی-2013 

مجلات نامعتبر و لغو اعتبار شده

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی- آذر 1395

رتبه بندی و دسته بندی مجلات علمی 

سیاهه نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی
رتبه بندی و دسته بندی مجلات بر اساس سایت SJR