فهرست نشریات علمی معتبر و نامعتبر

لیست مجلات ISI معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2014
فهرست نشريات ايراني موجود در ISI JCR با ضريب تاثیر
لیست مجلات ISI معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2013
لیست مجلات ISI معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2012
لیست مجلات ISI معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2011
لیست مجلات ISI معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2010
لیست مجلات ISI معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2009
لیست مجلات ISI معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2008
لیست مجلات ISI معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2007
لیست مجلات ISI معتبر با ضریب تاثیر مجله(IF) و مجلات ارجاع دار- 2006

مجلات Scopus

فهرست نشریات SCOPUS سال 2017

(2013) Fehreste Nashriate SCOPUS
(2014) Fehreste Nashriate SCOPUS
لیست مجلات scopus معتبر با ضریب تاثیر مجله (IF)

مجلات ISC
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 1392
لینک سایت مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی- معاونت پژوهشی و فناوری وزارت عتف
لینک نشریات علمی پژوهشی نمایه شده در ISC
ضریب تاثیر نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (IF-ISC)- 1391
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 1391- بخش اول
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 1391- بخش دوم
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 1391- بخش سوم
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 1391- بخش چهارم
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 1391- بخش پنجم
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 2011
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 1390
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 1389
فهرست نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)- 1387-88

مجلات علمی

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم - اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

فهرست نشریات علمی - پژوهشی و ترویجی دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اردیبهشت 97

لیست مجلات علمی - پژوهشی و ترویجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – آبان 94
لیست مجلات علمی - پژوهشی و ترویجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – تیر 94
لیست مجلات علمی - پژوهشی و ترویجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – 93
لیست مجلات علمی - پژوهشی و ترویجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – 92
لیست مجلات علمی - پژوهشی و ترویجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – 91
لیست مجلات علمی - پژوهشی و ترویجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – 90
لیست مجلات علمی - پژوهشی و ترویجی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – 87-88

ضریب تاثیر متوسط مجلات(MIF)
ضریب تاثیر متوسط مجلات علمی هر گرایش علمی-2013 
ضریب تاثیر متوسط مجلات علمی هر گرایش علمی-2012
ضریب تاثیر متوسط مجلات علمی هر گرایش علمی-2010

مجلات نامعتبر و لغو اعتبار شده
فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی- آذر 1395
فهرست نشریات نامعتبر خارجی - شهریور 1394
فهرست نشریات نا معتبر ( black list ) مصوب وزارت علوم - 1393
فهرست نشریات نامعتبر (Black List) مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1392/2/2 و 1392/5/1)
فهرست نشریات لغو اعتبار شده شهریور 92 مصوب کمیسیون نشریات علمی کشور
 
رتبه بندی و دسته بندی مجلات علمی 
سیاهه نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی
رتبه بندی و دسته بندی مجلات بر اساس سایت SJR
دسته بندی مجلات علمی (Subject categories-JCR 2010)