فرم و آیین نامه ترفیع و تشویق سالانه اعضای هیات علمی

کاربرگ
 
فرم ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران - 1396(فرمت pdf)  (فرمت doc)

 مصوبات و آیین نامه ها
 
دستورالعمل اجرایی آیین نامه خدمت موظف و اعطای ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران - 1396(فرمت pdf     


آرشیو