مصاحبه دکتری براساس حروف الفبا خواهد بود
1396/4/14
شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395
1396/3/21
تالیف کتاب زبان تخصصی اقتصاد توسط خانم دکتر زبیری و جناب اقای دکتر احمد جعفری صمیمی
1396/3/13
ارتقاء مرتبه علمی از دانشیاری به استادی
1396/3/1

10 و 11 اردیبهشت 1396