رئیس دانشکده
دکتر محمدتقی گیلک حکیم آبادی
تلفن تماس: 35302501
35342705

فکس : 35302502


معاون پشتیبانی، پژوهش و فناوری، فرهنگی دانشکده
دکتر وحید تقی نژاد عمران
تلفن تماس: 35302510


معاون آموزشی و دانشجویی
دکتر میثم شیرخدایی
تلفن تماس: 35302520


مدیر امور عمومی
شیرین صابری کهن
تلفن تماس: 35302515


رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
مراد مسافری
تلفن تماس: 35302540