نام نشریه: روزنه ای به اقتصاد

صاحب امتیاز: هسته علمی اقتصاد
مدیر مسئول: مژده رزمی
سردبیر: زینب برادران
تاریخ اخذ مجوز: 91/1/28
توضیحات:


نام نشریه: سکه کاغذی
صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد
مدیر مسئول: شکوفه پوری
سردبیر: سید جعفر جمالی
تاریخ اخذ مجوز: 91/1/28
توضیحات:


نام نشریه : نارنج
صاحب امتیاز: واحد فرهنگی (خواهران) انجمن اسلامی
مدیر مسئول: لیلا محمدی
سردبیر: الهه حیدری
تاریخ اخذ مجوز: 92/8/14
توضیحات: