ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1

مدیر گروه

دکتر امیرمنصور طهرانچیان
مرتبه علمی: دانشیار

35302563
2 دکتر سعید کریمی پتانلار
مرتبه علمی: دانشیار
35302560
3 پروفسور سعید راسخی
مرتبه علمی: استاد
35302562
4 دکتر محمدتقی گیلک حکیم آبادی
مرتبه علمی: دانشیار
35302561
5 دکتر یوسف محنت فر
مرتبه علمی: استادیار
35302551
6 دکتر مانی مؤتمنی
مرتبه علمی: استادیار
35302559
7 دکتر هدی زبیری
مرتبه علمی: استادیار
35302596
8 دکتر یوسف عیسی زاده روشن
مرتبه علمی: استادیار
 
9 دکتر شهریار زروکی
مرتبه علمی: استادیار
35302516
10 دکتر مهدیه رضاقلی زاده
مرتبه علمی: استادیار
 
11  دکتر محمد عبدی سید کلایی
مرتبه علمی: استادیار