ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1 مدیر گروه
دکتر سعید کریمی پتانلار
مرتبه علمی: دانشیار
35302560
2 پرفسور سعید راسخی
مرتبه علمی: استاد
35302562
3 دکتر امیرمنصور طهرانچیان
مرتبه علمی: دانشیار
35302563
4 دکتر محمدتقی گیلک حکیم آبادی
مرتبه علمی: دانشیار
35302561
5 دکتر یوسف محنت فر
مرتبه علمی: استادیار
35302551
6 دکتر مانی مؤتمنی
مرتبه علمی: استادیار
35302559
7 دکتر هدی زبیری
مرتبه علمی: استادیار
35302596
8 دکتر یوسف عیسی زاده روشن
مرتبه علمی: استادیار
 
9 دکتر شهریار زروکی
مرتبه علمی: استادیار
35302516
10 دکتر مهدیه رضاقلی زاده
مرتبه علمی: استادیار