ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1

مدیر گروه

دکتر امیرمنصور طهرانچیان
مرتبه علمی: دانشیار

 m.tehranchian@umz.ac. ir


35302563
2

دکتر سعید کریمی پتانلار
مرتبه علمی: دانشیار

 s.karimi@umz.ac.ir

35302560
3

پروفسور سعید راسخی
مرتبه علمی: استاد

srasekhi@umz.ac.ir

35302562
4

دکتر محمدتقی گیلک حکیم آبادی
مرتبه علمی: دانشیار

mgilak@umz.ac.ir

35302561
5

دکتر یوسف محنت فر
مرتبه علمی: دانشیار

mehnatfar.y@gmail.com

35302551
6

دکتر مانی مؤتمنی
مرتبه علمی: دانشیار

m.motameni@umz.ac.ir

35302559
7

دکتر هدی زبیری
مرتبه علمی: استادیار

hoda.zobeiri@gmail.com

35302596
8

دکتر یوسف عیسی زاده روشن
مرتبه علمی: استادیار

y.eisazadeh@umz.ac.ir

 
9

دکتر شهریار زروکی
مرتبه علمی: دانشیار

sh.zaroki@umz.ac.ir

35302516
10

دکتر مهدیه رضاقلی زاده
مرتبه علمی: استادیار

m.gholizadeh@umz.ac.ir

 
11 

دکتر محمد عبدی سید کلایی
مرتبه علمی: استادیار 

m.abdi.sk@umz.ac.ir