ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1
مرتبه علمی: دانشیار
m.ehsani@umz.ac.ir

35302557
2

 

مرتبه علمی: دانشیار
pourfaraj@yahoo.com
35302553
3
مرتبه علمی: دانشیار
omran@umz.ac.ir
35302554
4پروفسور احمد جعفری صمیمی
مرتبه علمی: استاد

jafarisa@umz.ac.ir


35302552
5

دکتر نورالدین شریفی
مرتبه علمی: دانشیار

nsharify@umz.ac.ir

35302558
6

 

پروفسور زهرا (میلا) علمی
مرتبه علمی: استاد

ریاست دانشکده

z.elmi@umz.ac.ir

 

35302556
7دکتر زهرا کریمی موغاری
مرتبه علمی: دانشیار

zakarimi@umz.ac.ir

35302555
8دکتر مجید آقایی
مرتبه علمی: دانشیار

m.aghaei@umz.ac.ir

35302575