ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1
مرتبه علمی: دانشیار

35302557
2

 

مرتبه علمی: دانشیار
35302553
3
مرتبه علمی: دانشیار
35302554
4

پروفسور احمد جعفری صمیمی
مرتبه علمی: استاد
35302552
5 دکتر نورالدین شریفی
مرتبه علمی: دانشیار
35302558
6

پروفسور زهرا (میلا) علمی
مرتبه علمی: استاد

ریاست دانشکده

35302556
7

دکتر زهرا کریمی موغاری
مرتبه علمی: دانشیار
35302555
8

دکتر مجید آقایی
مرتبه علمی: استادیار

35302575