ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1 مدیر گروه
دکتر یحیی کامیابی
مرتبه علمی: استادیار
35302592
2 دکتر اسفندیار ملکیان
مرتبه علمی: استاد
35302590
3 دکتر حسین فخاری
مرتبه علمی: دانشیار
35302595
4 دکتر قدرت اله برزگر
مرتبه علمی: استادیار
35302594
5 عیسی اکبری نفت چالی
مرتبه علمی: مربی
35302591