ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1 پرفسور محمود یحیی زاده فر
مرتبه علمی: استاد
35302506
2
دکتر میثم شیرخدایی
مرتبه علمی: دانشیار
35302584
3 دکتر شهاب الدین شمس
مرتبه علمی: استادیار
 
4

دکتر ابوالحسن حسینی
مرتبه علمی:دانشیار

35302572
5 دکتر محمدرضا طبیبی
مرتبه علمی: استادیار
35302574
6

مدیر گروه

دکتر محسن علیزاده ثانی
مرتبه علمی: استادیار

35302582
7 دکتر مرتضی موقر
مرتبه علمی: استادیار
35302532
8

دکتر بهاره عابدین 

مرتبه علمی: استادیار