ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1 پروفسور عبدالحمید صفائی قادیکلایی
مرتبه علمی: استاد
35302570
2 پروفسور حسنعلی آقاجانی
مرتبه علمی: استاد
35302571
3

مدیر گروه

دکتر محمد ولی پور خطیر
مرتبه علمی: استادیار

35302581
4 دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمی
مرتبه علمی : استادیار
 
5

دکتر مصطفی محسنی کیاسری

مرتبه علمی: استادیار