ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1 پروفسور عبدالحمید صفائی قادیکلایی
مرتبه علمی: استاد
35302570
2 پروفسور مهرداد مدهوشی
مرتبه علمی: استاد
3 پروفسور حسنعلی آقاجانی
مرتبه علمی: استاد
35302571
4

مدیر گروه

دکتر محمد ولی پور خطیر
مرتبه علمی: استادیار

35302581
5 دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمی
مرتبه علمی : استادیار