ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1 مدیر گروه
دکتر عبدالحمید صفائی قادیکلایی
مرتبه علمی: دانشیار
35302570
2 پرفسور مهرداد مدهوشی
مرتبه علمی: استاد
35302581
3 دکتر حسنعلی آقاجانی
مرتبه علمی: دانشیار
35302571
4 دکتر محمد ولی پور خطیر
مرتبه علمی: استادیار
 
5 دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمی
مرتبه علمی : استادیار