ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1 مدیر گروه
دکتر موقر مرتضی
مرتبه علمی: استادیار
35302532
2 پرفسور محمود یحیی زاده فر
مرتبه علمی: استاد
35302506
3 دکتر ابوالحسن حسینی
مرتبه علمی: استادیار
35302572
4 دکتر شهاب الدین شمس
مرتبه علمی: استادیار
 
5 دکتر محمدرضا طبیبی
مرتبه علمی: استادیار
35302574
6 دکتر میثم شیرخدایی
مرتبه علمی: دانشیار
35302584
7 دکتر محسن علیزاده ثانی
مرتبه علمی: استادیار
35302582