ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1
مدیر گروه
پروفسور سعید راسخی
مرتبه علمی: استاد
35302562
2 دکتر امیر منصور طهرانچیان
مرتبه علمی: دانشیار
35302563
3 دکتر سعید کریمی پتانلار
مرتبه علمی: دانشیار
35302560
4
پروفسور احمد جعفری صمیمی
مرتبه علمی: استاد
35302552
5 دکتر زهرا (میلا) علمی
مرتبه علمی: دانشیار
35302556
6 دکتر یوسف محنت فر
مرتبه علمی: استادیار
35302551