ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر
1 سید علی هاشمی سوته
مدیر امور عمومی
تلفن تماس: 35302515
2 حسین حاجی آقا نسب مسئول دفتر
حوزه ریاست، کارشناس فرهنگی و روابط عمومی

تلفن تماس: 35302501
فکس: 35302502
3 سیدابراهیم جلیلیان دبیرخانه
تلفن تماس: 35302545
4 احمد حسن پور شیرمحله امور مالی، اموال و انبار
تلفن تماس: 35302548
 
خدمات
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر
1 مهدی پورمرادی ساختمان تشکیل کلاس
تلفن تماس: 35302517
2 صفرعلی گلی پور ساختمان تشکیل کلاس
تلفن تماس: 35302517
3 انسیه فهیمی ساختمان اداری
تلفن تماس: 35302501
4 علیرضا بابازاده ساختمان اداری
تلفن تماس: 35302515
5 نرجس خستو ساختمان اساتید
تلفن تماس: 35302547