ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر
1 مراد مسافری قمی رئیس اداره
خدمات آموزشی و دانشجویی

تلفن تماس: 35302540
2 مریم کریم پور کارشناس تحصیلات تکمیلی-کارشناس کمیسیون موارد خاص
تلفن تماس: 35302540
3 پرویز شفیع زاده سماکوش کارشناس آموزش
تلفن تماس: 35302522
4 احمد شیرافکن لمسو کارشناس آموزش
تلفن تماس: 35302522
5 ام لیلا نجف پور
کارشناس امور دانشجویی و گروه های آموزشی
تلفن تماس: 35302531
6 سید بهمن شفیعیان مسئول تشکیل کلاس
تلفن تماس: 35302517