ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر
1 جواد جوادی

مدیر داخلی پژوهشنامه
ایمیل:

shspaj@umz.ac.ir