زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 مقطع کارشناسی

انتخاب واحد

از 08 صبح 1396/06/11 تا 08 صبح1396/06/12

دانشجویان ورودی 92 و ماقبل

حذف و اضافه

از 08 صبح 1396/07/01 تا 08 صبح1395/07/02

انتخاب واحد

از 08 صبح 1396/06/12 تا 08 صبح 1396/06/13

دانشجویان ورودی 93

حذف و اضافه

از 08 صبح 1396/07/01 تا 08 صبح 1396/07/02

انتخاب واحد

از 08 صبح 1396/06/13 تا 08 صبح 1396/06/14

دانشجویان ورودی 94

حذف و اضافه

از 08 صبح1396/07/02   تا 08 صبح1396/07/03

انتخاب واحد

از 08 صبح1396/06/14  تا 08 صبح 1396/06/15

دانشجویان ورودی 95

حذف و اضافه

از 08 صبح1396/07/02  تا 08 صبح1396/07/03

انتخاب واحد با تاخیر

از 08 صبح 1396/06/15  تا 08 صبح1396/06/16

کلیه ورودیها

با تاخیر

حذف و اضافه با تاخیر

از 08 صبح1396/07/03  تا 08 صبح1396/07/04

             تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 جهت انتخاب واحد دانشجویان دوره های کارشناسی


تقویم دانشگاهی 97-96
دوره کارشناسی دانشگاه مازندران به شرح جدول زیر به تصویب رسید:
نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
از شنبه 00/00/1396 تا سه شنبه 16/06/1395 ثبت نام دانشجویان کارشناسی(ورودی 94 و ماقبل)
چهارشنبه 17/06/95 ثبت نام با تاخیر
03/07/95 شروع کلاس‌ها
10/07/95 تا 13/07/95 حذف و اضافه
14/07/95 حذف واضافه با تاخیر
05/10/95 هفته ارزشیابی
18/10/95 اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
11/10/95 حذف تک درس
22/10/95 پایان کلاسها
25/10/95 تا 10/11/95 امتحانات پایان نیمسال
20/11/95 مهلت ارسال نمره به آموزش
نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
9/11/95 تا 12/11/95 ثبت نام دانشجویان کارشناسی(ورودی 94 وماقبل)
13/11/95 ثبت نام با تاخیر
16/11/95 شروع کلاس‌ها
23/11/95 تا 26/11/95 حذف و اضافه
27/11/95 حذف واضافه با تاخیر
1/3/96 هفته ارزشیابی
13/3/96 اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
6/3/96 حذف تک درس
17/3/96 پایان کلاسها
20/3/96 تا 5/4/96 امتحانات پایان نیمسال
15/4/96

مهلت ارسال نمره به آموزش