عدم ثبت نام به موقع در تاریخ های یاد شده، متضمن پرداخت جریمه برای«کارشناسی ارشد000 / 000/ 3ریال و دکتری000/ 000 / 5 ریال» می باشد.

 

شنبه       11 / 06/ 1396

انتخاب واحد دانشجویان دکتری ورودی92و93

یک شنبه     12 / 06/ 1396

انتخاب واحد دانشجویان دکتری ورودی94و95

شنبه     11 / 06/ 1396

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی94

یک شنبه    12 / 06/ 1396

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی95

دوشنبه  13 / 06/ 1396 و سه شنبه 14 / 06/ 1396   

ثبت نام با تأخیر

شنبه      25/ 06/ 1396

شروع کلاس ها

شنبه   01 / 07/ 1396

حذف و اضافه«حذف و اضافه ی یک درس فقط بر اساس ماده ی13 آیین نامه ی کارشناسی ارشد»

چهارشنبه 13 / 10/ 1396

پایان کلاس ها

شنبه  16 / 10/ 1396  تا چهار شنبه  27 / 10/ 1396

شروع و پایان امتحانات پایان نیمسالتقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 جهت انتخاب واحد دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

انتخاب واحد دانشجویان دکتری ورودی91و92 شنبه 13 / 06/ 1395
انتخاب واحد دانشجویان دکتری ورودی93و94 یک شنبه 14 / 06/ 1395
انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی93 شنبه 13 / 06/ 1395
انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی94 یک شنبه 14 / 06/ 1395
ثبت نام با تأخیر دوشنبه 15 / 06/ 1395
شروع کلاس ها 03 / 07/ 1395
حذف و اضافه«حذف و اضافه ی یک درس فقط برای دانشجویان ورودی94 بر اساس ماده ی13 آیین نامه ی کارشناسی ارشد شنبه 10 / 07/ 1395
پایان کلاسها چهارشنبه 22 / 10/ 1395
امتحانات پایان نیمسال شنبه 25 / 10/ 1395 تا یک شنبه 10 / 11/ 1395