فرمت (شکل و اندازه) پایان نامه و رساله مورد تایید دانشگاه مازندران از دی ماه 1397