رئیس دانشکده
دکتر محمدتقی گیلک حکیم آبادی
تلفن تماس: 35302501
35342705
فکس : 35302502

http://eco.umz.ac.ir/uploads/IMG_0948_1666.jpgمعاون پشتیبانی، پژوهش و فناوری، فرهنگی دانشکده
دکتر وحید تقی نژاد عمران
تلفن تماس: 35302510

 

 

تقی_نژاد_2.jpgمعاون آموزشی و دانشجویی
دکتر میثم شیرخدایی
تلفن تماس: 35302520

http://eco.umz.ac.ir/uploads/IMG_1007_1669.jpgمدیر امور عمومی

سید علی هاشمی سوته

تلفن تماس: 35302515

http://eco.umz.ac.ir/uploads/jjj_1829_20133.jpgرئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی
مراد مسافری
تلفن تماس: 35302540

http://eco.umz.ac.ir/uploads/IMG_0932_1671.jpg