ردیف نام و نام خانوادگی تصویر تلفن تماس
1 مدیر گروه
پروفسور عبدالحمید صفائی قادیکلایی
مرتبه علمی: استاد
35302570
2 پروفسور مهرداد مدهوشی
مرتبه علمی: استاد
3 پروفسور حسنعلی آقاجانی
مرتبه علمی: استاد
35302571
4 دکتر محمد ولی پور خطیر
مرتبه علمی: استادیار
35302581
5 دکتر حمیدرضا فلاح لاجیمی
مرتبه علمی : استادیار